Relacje inwestorskie

O Spółce

InStar Energy Lab S.A.
ul. Sienna 86/47 00-815 Warszawa
NIP: 7010638914, REGON: 366020312
KRS: 0000803322 Sąd Rejonowy Warszawa XII Wydział Gospodarczy

Akcjonariat

Kapitał zakładowy: 100.000 zł
Kapitał opłacony: 100.000 zł

Dematerializacja akcji

Wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy

Walne Zgromadzenia / ogłoszenia

Zarząd InStar Energy Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/106., numer KRS 0000803322, zawiadamia, że dnia 23.12.2019 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InStar Energy Lab, na którym podjęto uchwały stanowiące podstawę do następujących wpisów w KRS: rezygnacja Pana Lecha Wilczyńskiego z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Instar Energy Lab S.A. powołanie na członka Rady Nadzorczej Instar Energy Lab S.A. Pana Krzysztofa Piecha,

Zarząd InStar Energy Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/106, numer KRS 0000803322, zawiadamia, że dnia 23.12.2019 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej InStar Energy Lab, na którym podjęto uchwały stanowiące podstawę do następujących wpisów w KRS: odwołanie Pana Kamila Puszczyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu Instar Energy Lab S.A. powołanie na Prezesa Zarządu Instar Energy Lab S.A. Pana Lecha Wilczyńskiego

Zarząd InStar Energy Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/106, numer KRS 0000803322, zawiadamia, że dnia 23.12.2019 ustanowił Pana Kamila Puszczyńskiego prokurentem (prokura samoistna) InStar Energy Lab S.A.


Zarząd Instar Energy Lab S.A. z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do dnia 31.12.2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Grzybowska 4 lok. 106, 00-131 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań.